logotyp

AKTUALITY ŠKOLKY

volné místo v DS

Vážení rodiče,

v Dětské skupině se uvolnilo místo pro dvouleté dítě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Mgr.Šmerdová Lenka 
tel.:603 756 078
.

Změna hygienických opatření v mš.

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálnímu vývoji kolem Covid-19 jsme nuceni přijmout nové vnitřní hygienické opatření. Osoby, které nejsou zaměstnanci školy, mají přístup do mš pouze se zakrytým nosem a ústy (rouškou) a jsou povinny si po příchodu desinfikovat ruce. 

Mgr.Lenka Šmerdová
ředitelka MŠ

Začátek školního roku v mateřské škole 2020/2021 - informace

Školní rok 2020/ 2021 začíná v úterý 1.9.2020

 

Mateřská škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy

Děti ani rodiče nemusí mít roušky, není potřeba Čestné prohlášení. 

Před vstupem do budovy žádáme rodiče, aby si vydezinfikovali ruce přiloženou dezinfekcí. 

Po převlečení dítěte v šatně a před vstupem do třídy si dítě musí pečlivě umýt ruce v umývárně a utřít do ručníku.

Do školy nebude vpuštěn dospělý ani dítě s příznaky infektu horních cest dýchacích.

V případě, že se u dítěte projeví tyto příznaky během dne v MŠ, bude umístěno do izolace s přítomností dospělého a zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě neprodleně vyzvedl z MŠ. Poté je rodič povinen navštívit dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že lékař dítěti dovolí návrat do MŠ, bude škola vyžadovat písemné potvrzení.

Prosíme rodiče, aby se v MŠ zdržovali co nejkratší dobu, nevstupovali zbytečně do třídy a v šatnách dodržovali rozestupy.

Rodiče nových dětí, po dohodě s učitelkou, přizpůsobí délku svého pobytu konkrétní situaci dítěte.  

Žádáme rodiče, aby respektovali pokyny paní učitelek.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách.

Provoz školy bude probíhat již v běžném režimu od 6.45– 17.15h.

Jmenné seznamy dětí budou k nahlédnutí na nezbytně nutnou dobu 1. 9. 2020 na vchodových dveří jednotlivých tříd .

V denním programu bude v co největší míře (v závislosti na počasí), především pobyt venku na školní zahradě i mimo areál školy. Děti si nebudou ve škole po obědě čistit zuby. Bude zvýšen dohled na osobní hygienu a mytí rukou.

Žádáme Vás o to, aby si děti do mateřské školy nenosily žádné hračky.

Dítě by s sebou do mateřské školy mělo mít:

 • pohodlné oblečení na převlečení do třídy – vše podepsané

 • náhradní spodní prádlo

 • v sáčku čistou roušku

 • děti, které odpočívají – pyžamo (mimo předškoláků)

Všechny konkrétní informace v jednotlivých třídách budou rozesílat paní učitelky rodičům emailem.

Prosím rodiče, aby pečlivě monitorovali nachlazení svých dětí, děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.[1] (dle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19)

Všichni si přejeme, aby tento školní rok probíhal ve větším klidu a pohodě než ten loňský.Těšíme se na Vás a Vaše děti!

 INFORMACE o provozu MŠ od 25. 5. 2020


Provoz mateřské školy

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020

1.      Provoz mateřské školy

 • Mateřská škola bude znovu otevřena od pondělí 25. května 2020.
 • Všechny třídy budou v běžném provozu.
 • Po otevření MŠ informace o pokračování OČR na stránkách ČSSZ

 2.      Epidemiologická opatření

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné
 • příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.
 • Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení – toto prohlášení je v příloze e-mailu, může si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit. V případě potřeby bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole. Blíže o čestném prohlášení – viz dál v textu v části 6 a 7.
 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ – doporučujeme rodičům, kteří jsou doma, aby vyzvedávali děti po obědě.

 3.      Příchod do mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry.
 • Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned opustí.
 • Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.
 • Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po dvou dětech (rodinách), ostatní počkají buď venku, nebo v prostorách chodby s odstupy nejméně 2 metry.
 • K největšímu nashromáždění lidí docházelo v prostorách šaten vždy krátce před 8.hodinou ranní. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak, abychom společně takovému shromažďování předcházeli.
 • Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě i doprovázející osoba vydesinfikují ruce. Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem doprovázející osoby či přítomné pracovnice školy důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem, v první třídě to učiní okamžitě po příchodu do třídy pod dohledem učitelky.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.

 4.      Hygienická opatření

 • Velkou část dne budou děti trávit venku v areálu školy.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.
 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, videozvonky).
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

 5.      Stravování

 • Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.
 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, které budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.

 6.      Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 7.      Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Tyto pravidla se v průběhu provozu mohou upravovat v závislosti na vyhlášení epidemiologů a doporučení MŠMT a MZ.
.

Vážení rodiče nově přijatých dětí,


dostavte se prosím do kanceláře jídelny mateřské školy pro vyzvednutí přihlášky ke stravování a pro platební údaje s variabilním číslem vašeho dítěte. Pozor! číslo z přihlášky do mateřské školy je jiné, než variabilní číslo dítěte.
Vše si vyzvedněte do 17. 7.  v dopoledních hodinách.
Děkuji.

Mgr. Šmerdová Lenka
ředitelka MŠ

 

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

letošní zápis do mateřské školy bude probíhat elektronickou formou předzápisu a bez přítomnosti rodičů (zákonných zástupců)
Všechny podrobné informace a postup zápisu naleznete na:
www.elektronickypredzapis.cz
stačí vyhledat naši mateřskou školu a 
předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/dubec


Elektronický předzápis je otevřen od 6. 4. 2020

POSTUP:
Skrze Elektronický předzápis vyplníte žádost, kterou si následně vytisknete a doručíte podepsanou do MŠ vhozením do poštovní schránky v MŠ nebo ji zašlete poštou či datovou schránkou - vše doručeno do 6.5.2020. Vámi vyplněné údaje budou ověřeny (spádovost a další údaje z žádosti) v matrice zřizovatele.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce


.
.

Vážení rodiče,

Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10 bude od 17.3.2020 rozhodnutí zřizovatele uzavřena, a to do odvolání.

Dětská skupina zřízená MŠ Dubeč (12 dětí) zatím nebude od pondělí 23.3.2020 otevřena.

Umístění dětí rodičů, kteří musí sloužit ve službách, které musí zajišťovat nezbytně nutný provoz (zdravotnictví, hasiči, policie, lékárny apod.) řeší HMP, které určilo místa pro umístění dětí rodičů těchto profesí. Pro MČ Praha-Dubeč platí umístění na Praze 15 ve vybraných místech. (viz informace níže).

Další informace budou sděleny dle vývoje situace.

Vážení rodiče,

jak jste již zaznamenali se v celé ČR zavírají základní a střední a odborné školy.

Toto opatření trvá do odvolání.

Mateřská škola nemá dostatek ochranných pomůcek pro personál, které nelze v současné době na trhu koupit.

Zřizovatel s vedením MŠ situaci monitoruje a budeme Vás nadále informovat

o případných změnách, které mohou vyplynout z další situace.

Děkujeme za pochopení.     

                                                           Vedení MŠ a zřizovatel MŠ

 

Dle sdělení HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a sportu 

Od 23.3.2020 budou zajišťovat následující Prahy:

 

MČ P1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21 a 22. 

(Pro Dubeč by to byla zřejmě místa na P.15 nebo P.22) 

Rozmísťování dětí nadále zajišťuje odbor SML dle požadavku zaměstnavatelů dotčených profesí.

Kontakt:

Mgr. Lenka Němcová

ředitelka odboru školství, mládeže a sportu

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 005 900, +420 778 714 981 lenka.nemcova@praha.eu www.praha.eu

 


.

akce v MŠ


  
naplánované akce:.
v březnu
5. a 6. 3. - "Vodní dům" - Hulice - výlet tříd Ježci, Lišky, Berušky, Žabky
7. 3. - " O rybáři a rybce" - divadelní představení pro všechny děti
19.+21.+22. 3. - canisterapie - pro všechny děti  
20. 3. - Světový den štěstí - společný program v  mateřské škole
Školička na nečisto (ve spolutráci se základní školou v Dubči)
       termíny 27.3.2019 a 3.4.2019
       vždy od  15:00 v základní škole 

       - akce je určena pro všechny předškoláky z mateřské školy v Dubči bez ohledu na to, zda mají zájem o přijetí do ZŠ v Dubči
       -přítomnost pedagogů MŠ bude po celou dobu programu, který bude zaměřen na školní zralost a připravenost a na kooperaci předškoláků při práci v kolektivu cca 20-ti dětí.
     - po ukončení akce dětí rodičům předají paní učitelky z
28. 3. - EKO tým - výlet EKOtýmu do čističky odpadních vod Bubeneč 

v dubnu
4.4. - "O hlídání jara" -divadelní představení pro všechny děti
12.4. - Mezinárodní den letectví a kosmonautiky - společný program v  mateřské škole
Setkání budoucích prvňáčků:
       24.4.2019 od 16:00 v základní škole
       - jde o akci školy bez spoluúčasti MŠ. Je určena pro děti přijaté do prvního ročníku 2019/20 ZŠ Starodubečská.
       - jednotlivé kolektivy povedou učitelé kteří budou mít příslušné třídy i v následujícím školním roce.
       - děti přivedou i odvedou rodiče
       - v době kdy bude probíhat se žáky práce v budoucích třídních kolektivech budou mít rodiče ve školní jídelně přednášku
na téma "Školní 
zralost a připravenost".

v květnu
9.5. -  "Tři pohádky" - divadelní představení pro všechny děti
13.5. - Světový den koktejlů - společný program v  mateřské škole.

Vážení rodiče, z důvodu vyhlášeného opatření se do odvolání růší všechny akce mateřské školyVážení rodiče, upozorňujeme vás i vaše děti, na tyto pokyny:

 • Děti si myjí ruce před vstupem do třídy MŠ (ráno)
 • Do odvolání nenosí žádné hračky z domova
 • Pokud má dítě plyšáka na spaní, má ho uloženého v balíčku s lůžkovinami
 • Pokud jste byli v kontaktu s osobami, které navštívily oblasti zasažené infekcí, nebo jste se sami vrátili z cest, nebo rodinní příslušníci, nahlaste tuto skutečnost na infolinky Hygienické stanice hlavního města Prahy. 
  Až do odvolání jsou k dispozici tato čísla: 773 782 856 a 773 782 850. Jejich provozní doba je od 9.00 do 20.00 hodin. 

Informace je možné čerpat také ve speciální rubrice o koronaviru na internetových stránkách pražské hygienické stanice. Nebo na linkách Státního zdravotního ústavu, které mají číslo: 724 810 106 a 725 191 367. Linky jsou v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Informujte vždy mateřskou školu o nastaveném doporučení hygienické stanice. Neprodleně budeme informovat zřizovatele, abychom společně zabránili případným rizikům ohledně veřejného zdraví. 


INFORMACE O OPATŘENÍCH, KTERÉ NAŠE MATEŘSKÉ ŠKOLA PODNIKÁ, V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU

-žádnému dítěti ani zákonnému zástupci nebyla hygienickou stanicí karanténa nařízena

-sledujeme aktuální informace Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství a Ministerstva vnitra

-dbáme na zvýšenou osobní hygienu dětí i zaměstnanců

-zvýšili jsme četnost a rozsah úklidu s důrazem na dezinfekci

-důraz klademe na dodržování hygienických pravidel při přípravě a distribuci jídel

 

.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

 

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

 

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

 

 

Komunitně osvětové setkání

pozvánka na setkání 26. 11. 2019 ve 14 hodin ve třídě mateřské školy - Sovy
téma setkání
"Seznámení s programem "Začít spolu" a jeho praktické využití při práci s dětmi s OMJ v běžné mateřské škole"
program: uvítání ředitelkou mš a představení hosta paní Vrbovou
                            program Začít spolu začlenění dětí s OMJ - odlišným  
                                          mateřským jazykem - teoretická část
                             ukázka dobré praxe s a vysvětlení aktivit v centra
                             diskuse


 

NABÍDKA KROUŽKŮ V MŠ Dubeč 

úterý 15:30 – 16:00 Hravá angličtina - ve třídě Myšky, počet  dětí 12
          16:15 - 16:45  Hravá angličtina - ve třídě Myšky, počet  dětí 9

středa 16:00 – 16:35 Jóga - ve třídě Myšky,  počet  dětí 10

pátek od 15:00 hod PoP balet - třídě Žabky, počet dětí 20

 S velkou radostí oznamujeme, že jsme uspěli v  Mezinárodním programu Ekoškola
a
  naše mateřská škola získala titul
Ekoškola

 Slavnostní předávání titulů Mezinárodního programu Ekoškola se bude odehrávat v úterý 18. června 2019 v prostorách Senátu České republiky 

 Všem moc děkuji za skvělou práci!

Bc.Lenka Šmerdová .

Slavnostní předávání mezinárodního titulu EKOškola v Senátu ČR

Slavnostní předávání mezinárodního titulu EKOškola v Senátu ČR
ČTEME DĚTEM

V rámci projektu "Celé Česko čte dětem"
zveme babičky, dědečky, rodiče do mateřské školy na "čtení dětem" po obědě. Zájemci se mohou přihlásit u konkrétní paní učitelky a domluvit se na podrobnostech nebo můžete telefonovat na tel.:603 756 078
Děti se už na Vás těší!

Půjčovna kostýmů Dubeč

Půjčovna kostýmů DubečPoděkování 

Půjčovně kostýmů Dubeč za půjčování kostýmů a za dárek pro naše děti v mateřké škole. Více

 .

Naše plány v letošním roce

V letošním roce máme mnoho plánů a byli bychom rádi za jejich uskutečnění.
Naplánovali jsme si opravu dětských koupelen, vybavení šaten a tříd novým nábytkem, úpravu školní zahrady a ...
Více informací

Spolupráce se Střední pedagogickou školou - Futurum

Po celý školní rok v jednotlívých třídách mateřské školy probíhají praxe studentek třetích ročníků a maturantek pedagogiské školy. Během měsíce května budou u nás probíhat praktické maturity.
Více informací

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče dětí v MŠ

 
 

NOVINKY

volné místo v DS

Vážení rodiče,v Dětské skupině se uvolnilo místo pro dvouleté dítě. V případě zájmu nás ...

Změna hygienických opatření v mš.

Vážení rodiče,

Začátek školního roku v mateřské škole 2020/2021 - informace

Home Mateřská škola Dubeč

Created by © 2012 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign