logotyp

DĚTSKÁ SKUPINA

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v dětské skupině

 

Dětská skupina obnoví svůj provoz dne 4. 5. 2020  od 7, 30 - 15,30 hod.

Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány v maximálním počtu 12 dětí

Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

Hygienická pravidla pro děti a zaměstnance

po celou dobu pobytu v areálu mít krytá ústa a nos (rouška, šátek, látkový tunel atd.)

Rouška smí být sejmuta jen na jídlo a pití. Chůvy zajistí, že děti mají  při jídle u stolků dostatečné rozestupy, nepřecházejí bez roušky po třídě a ihned po jídle si nasadí novou roušku. Chůvy se stravují mimo prostory určené dětem, při jídle se vystřídají tak, aby nesnímaly roušku v přítomnosti dětí.

Zákonní zástupci jsou povinni vybavit dítě dostatečným počtem roušek (nebo alternativ), aby dítě mohlo roušku měnit nejdéle po 4 hodinách pobytu v DS.

Na použité roušky dodá zákonný zástupce box nebo igelitový obal. Použité roušky denně odnáší domů a sterilizací připraví na další použití (jednorázové zlikviduje mimo areál DS).

Je nepřípustné odkládat použité roušky do odpadu v DS!

Pravidla pro nakládání s rouškami platí i pro zaměstnance DS

Chůvy kontrolují a vedou děti k častému mytí rukou, provádí nácvik správné techniky mytí rukou, opakují s dětmi pravidla osobní hygieny.

ORGANIZACE MIMOŘÁDNÉHO PROVOZU

Provoz

Provoz DS je zajištěn v pracovní dny od 7.30 do 15.30

Pro omlouvání dětí a komunikaci zákonných zástupců s DS slouží:

telefon 703 653 077

Každou směnu zajišťují péči o děti dvě chůvy jedna určená jako hlavní chůva, druhá jako „provozní chůva“. Provozní chůva zajišťuje přebírání dětí od zákonných zástupců, předávání dětí při odchodu, výdej stravy, provozní potřeby dětí (pomoc s hygienou atd.) a další činnosti dle potřeby.

Předávání dětí

Zákonný zástupce předává dítě chůvě před vstupem do budovy DS

Zákonným zástupcům povolen vstup do budovy (pouze šatna!) JEN JEDNOTLIVĚ (jeden rodič s dítětem)

Zákonný zástupce vyčká, než chůva změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem) a převezme věci pro dítě. Teprve potom je dítě převzato do péče DS a zákonný zástupce může odejít.

Chůva je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.

 Zákonný zástupce doloží čestné prohlášení, že v rodině není nařízená karanténa.

Dále je zakázáno nosit vlastní hračky z domova.

 

Další ustanovení

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýkají tato mimořádná pravidla.

Platnost pravidel od  4. 5. 2020 do odvolání.

V Praze  dne 27. 4. 2020

Mgr. Lenka Šmerdová
ředitelka MŠ

                                                     


Mateřská škola Dubeč realizuje projekt se specifickým cílem zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti, na které je poskytována finanční podpora od Evropské Unie. Cílem projektu je  nabídnout rodičům, obyvatelům Městské části Praha - Dubeč, kvalitní péči o jejich děti a tím jim usnadnit návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a současně  podpořit slaďování rodinného a pracovního života. Cílem projekt je podpora nejméně 12 rodičů, pro které vznikne zařízení poskytující péči o děti od 2 let do věku zahájení povinné školní docházky s kapacitou 12 míst.
 

  

Název projektu:
Dětská skupina při Mateřské škole, Starodubečská 509, Praha 10 - Dubeč
 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001313  

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018 

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021 

Dětská skupina se nachází na adrese Starodubečská 99/6, Praha 10 –Dubeč. 

Kapacita 12 dětí. 

 

 

 

provozní řád dětské skupiny

1. Údaje o zařízení

Sídlo Dětské skupiny při Mateřské škole, Starodubečská 506, Praha 10 - Dubeč
telefon:
+ 420 734 463 835
+ 420 604 542 825

 

Dětská skupina Dubeč, Starodubečská 99/6, Praha 10 - Dubeč
telefon:
+ 420 703 653 077

E-mail:
 msdubec@centrum.cz 
datová schránka: weukzqm

IČO: 70 88 62 02
č.ú: školy: 291948319/0800 
       školní jídelna: 7034-291948319/0800 

Ředitelka: Bc. Šmerdová Lenka
tel.: +420 603 756 078
e-mail:msdubec.reditelka@centrum.cz

Zástupce ředitelky: Bc. Volf Marek
tel.: +420 604 542 825
e-mail:msdubec.zastupkyne@centrum.cz  

Ved.školní jídelny:
 Domínová Miroslava
tel.: + 420 734 463 835
e-mail:msdubec.jidelna@centrum.cz

Účetní : Ing.Kateřina Poláková
e-mail:ekonom.prispdubec@gmail.com

Zřizovatel: Úřad městké části Praha Dubeč, Starodubečská 401, Praha 10 - Dubeč

2. Popis zařízení

Dětská skupina poskytuje ošetřovatelskou péči pro děti od 2 do 3 let, včetně mravní, rozumové a estetické výchovy.

Počet zapsaných dětí:12 dětí

Počet tříd: 1 třída

Věkové složení dětí: od 2 – 3 let.

Provozní doba: od 7.00 – 16.00 hodin.

Školní kuchyně je na MŠ Starodubečská 506, Praha 10 


3. Režimové požadavky

Nástup dětí do zařízení je 7,00 do 8,30 hod.

Způsob převzetí dítěte do zařízení:

Rodič předá dítě osobně vychovatelce - chůvě

Rodič předá vychovatelce - chůvě informace týkající se stavu dítěte

Rodič do knihy docházky zapíše, v kolik hodin dítě bude vyzvednuto a kým

Spontánní hra: od nástupu dětí do 9,30 hod.

                      od 10,00 hod. do 11,15 hod.

                      od 14,30 hod. do odchodu dětí domů

Činnosti dětí řízené - chůvou od 9,30 do 10,00 hod.

Vyzvedávání dětí je do 15,55 hod.

Pohybové aktivity se s dětmi provádějí během dne v herně i na zahradě.

Pobyt venku

Probíhá denně dle aktuálního počasí dopoledne (alespoň 1,45 hodiny), v jarních měsících je možný i v odpoledních hodinách  při příznivých provozních podmínkách. V letních měsících se činnosti přesouvají hlavně na školní zahradu.
Pobyt venku probíhá na zahradě. Pískoviště pro děti je zakryto sítí. Kropí se dle potřeby.Výměna písku: 1 x za 2 roky

Délka pobytu dětí na zahradě:
v teplém období: 9,30 – 11,10 hod.   --   15,00 – 16,00 hod.
v chladném období: 10,00 – 11,10 hod.

Odpočinek a spánek

Děti spí od 12,15 do 14,15 hodin /dle individuální potřeby /

Děti spí v ložnici, ve které má každé dítě své lehátko.

Ložnice je větrána.

Každé dítě má svoje pyžamo (přinesou rodiče). Pyžamo rodiče vymění 1 x týdně, je-li potřeba, mění jej častěji.                                                                         

Lůžkoviny se převlékají 1x za 21 dní, v případě potřeby ihned.            

Identifikace lehátka je zajištěna značkou dítěte.  

Hygienická očista dětí a osobní hygiena

 • Před jídlem

 • Po jídle

 • Po toaletě

 • Před odchodem na zahradu

 • Po příchodu ze zahrady

 • Vždy dle potřeby během dne

Zajištění individualizace u osobních pomůcek:

 • Hřeben a ručník – má každé dítě svůj /označené značkou/

 • Hřeben se myje 1 x týdně

 • Ručník se mění 1 x týdně, dle potřeby častěji

 • Žínka se ihned po použití dává vyprat

 • Nočníky se myjí a dezinfikují po každém použití  

   

Stravování dětí

Strava se pro děti z Dětské skupiny /dále jen DS/ připravuje v centrální školní kuchyni MŠ, Starodubečská 506, Praha 10 a je dovážena v termoportech.

V DS je kuchyňka – výdejna.                                                                             

Rozvrh stravování dětí v DS

Snídani děti dostávají doma.

Ranní svačina            9,00 hod.

Oběd                        11,45 hod.

Odpolední svačina      14,30 hod.

Jídelníček na týden je vyvěšen na nástěnce v DS a také na webových stránkách MŠ Starodubečská 506, Praha 10 

Pitný režim

Druhy nápojů během jídla: dle aktuálního jídelníčku

Během dne: na výběr čaj, pitná voda

V letních měsících je dětem podáváno pití i na zahradě. Voda je připravena v termosu.

Otužování dětí

Způsob a frekvence:  

 • Pobyt na zahradě 1x - 2x denně

 • Větrání herny a ložnice průběžně

 • Oblékání dětí dle počasí a teploty

 • Spánek při otevřeném okně

Počet otužovaných dětí: všechny

Zajištění vhodného mikroklimatu

Teplota vzduchu v místnostech DS: herna    21° – 22°C   ložnice  20 °C

Režim větrání:                                 

 • ráno před příchodem dětí

 • před spánkem dětí

 • dle počasí a potřeby průběžně celý den

 • v rámci prováděného úklidu

Ochrana oken: žaluzie

Ochrana před sluncem venku: zastřešené pískoviště, vzrostlé stromy,krémy proti UV záření, pokrývky hlavy (dodávají rodiče)

Způsob nakládání s prádlem

Prádlo pro DS se odváží do prádelny (svoz s prádlem MŠ)

Oblečení dětí při pobytu v DS:

 • vlastní

Výměna:   

 • pyžam - zajišťují rodiče 1 x týdně a dle potřeby při znečištění

 • ložního prádla se provádí 1x za 21 dní a dle potřeby při znečištění

 • ručníků se provádí 1x týdně nebo dle potřeby při znečištění

Použité prádlo se průběžně odnáší z dětské umyvárny v pytlích do skladu špinavého prádla 

Zajištění úklidu

Úklidové pomůcky pro DS a kuchyň jsou v úklidovém prostoru a jsou uzamčeny ve skřínce. 

Úklid Dětské skupiny

Denní úklid:

 • setření všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik na vlhko. Vysátí koberců vysavačem, vynášení odpadu, mytí hygienických zařízení včetně umyvadel výlevek a WC za použití dezinfekčních prostředků. 

Týdenní úklid:

 • velký úklid – mytí a dezinfekce všech povrchů /podlahy, dveře, omyvatelné stěny apod./

Manipulace s matracemi:

 • luxování            1x měsíčně

 • čištění firmou    1x ročně

 • po znečištění      ihned

Malování celého objektu            1x  za 2 roky

Mytí oken v celém objektu         2x  za rok, včetně rámů a svítidel

Všechny prostory DS                 1x  za rok celkový úklid

Praní textilií                              3x  za rok 

Dezinfekce:  Chloramin, Savo, Incidur v předepsaných koncentracích                    

 • Ředění dle návodu, po dezinfekci se vše oplachuje                                                  

 • Dezinfekční přípravky jsou pravidelně obměňovány po 14 dnech.

Očista a dezinfekce hraček:         1x měsíčně  /mytí, praní, dezinfekce/  nebo dle potřeby

Deratizace: 1x ročně nebo dle potřeby  

Dezinsekce: prevence 1x ročně nebo dle potřeby

Úklid kuchyně:                         

Dezinfekce nádobí se provádí pouze při podezření a výskytu infekčního onemocnění, dle dispozic pracovníků Hyg. stanice. Mycí pomůcky jsou používány jednorázové.

Denní úklid kuchyňky: Mytí:

 • všech pracovních ploch

 • elektrických spotřebičů

 • dřezů, umyvadel, výlevky

 • podlahy

Týdenní úklid kuchyňky:                      

 • mytí a dezinfekce všech povrchů se provádí schváleným dezinfekčním prostředkem v předepsané koncentraci, který je určen pro potravinářské provozy

 • mytí lednice 

Měsíčně:        

 •  dezinfekce lednice   

Způsob manipulace s odpady:

 • Směsný odpad se odváží 1x týdně:

Zdravotní zabezpečení:

Zdravotní dokumentace dětí. Každé dítě má:   

 • přihlášku do DS s vyjádřením pediatra o proočkovanosti dítěte 

  Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům DS

 • Do areálu zahrady je zákaz vodění psů.

 • Do areálu školy je zákaz vstupu cizích osob. Na zahradu je umožněn vstup pouze rodinným příslušníkům zapsaných dětí pro jejich vyzvednutí. Delší pobyt je zakázán z důvodu zajištění bezpečnosti ostatních přítomných dětí.

 • Při vyzvedávání dítěte na zahradě je rodič povinen přijít k brankou až k učitelce, dítě si prokazatelně vyzvednout a při odchodu ze zahrady zavřít branku a pevně ji zajistit zástrčkou.

Průběžná péče o herní prvky

 • okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků

 • nátěry dřevěných prvků dle potřeby

 Péče o zeleň

 • sekání a úklid trávy - dle potřeby 

 • ohrabání a úklid listí

Bezpečnost dětí

Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají vychovatelky. Denně poučí děti o bezpečném používání herních prvků. Organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům.

Každý, kdo vstupuje do areálu, je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu. Je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit sportovní zařízení . V celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání drog a rozdělávání ohně.

V případě nepřítomnosti pedagogického dozoru je školní zahrada pro neorganizovanou veřejnost uzavřena. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny provozovatele.

Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má zástupce provozovatele právo vykázat návštěvníka z areálu školy.

 

Provozní řád DS vstupuje v platnost 12. 9. 2018

V Praze dne 12.9.2018                                                                    

 

Bc.Lenka Šmerdová

ředitelka školy       

 

                        

Případné změny jsou doplňovány. 

NOVINKY

Vážení rodiče nově přijatých dětí,

dostavte se prosím do kanceláře jídelny mateřské školy pro vyzvednutí přihlášky ke stravování ...

INFORMACE o...

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,
Home Mateřská škola Dubeč

Created by © 2012 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign