Login

Stanovy sdružení rodičů

Stanovy sdružení


Sdružení rodičů a přátel při MŠ Dubeč, o. s.

Stanovy

Úvodní ustanovení

Občanské sdružení rodičů a přátel školy při MŠ vzniká jako dobrovolná nezisková organizace.

Čl. 1 Název a sídlo sdružení

Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel při MŠ Dubeč, o. s. – dále jen sdružení

Sídlo sdružení: Starodubečská 506/48a, Praha 10 - Dubeč, 107 00

Čl. 2 Statut sdružení

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. 3 Poslání a činnost

Hlavním cílem sdružení rodičů a přátel při MŠ Dubeč je pomáhat a přispívat svou dobrovolnou činností i materiálními a finančními prostředky potřebám mateřské školky. Zlepšování školního prostředí v mateřské školce. Při těchto činnostech bude sdružení plně spolupracovat s vedením Mateřské školky Dubeč a jejím zřizovatelem.

Sdružení bude vedení mateřské školky seznamovat s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování.

Strana 2 z 5

Čl. 4 Členství a členové

Vznik členství - členem sdružení se stává každý z rodičů nebo zákonných zástupců dětí navštěvujících MŠ Dubeč, který souhlasí se stanovami a cíli sdružení a zaplatí členský příspěvek.

Zánik členství

- ukončením docházky dítěte do MŠ

- na základě písemného oznámení člena zvolenému výboru sdružení

- pokud rodič neprojeví zájem dále pokračovat ve spolupráci

- zánikem sdružení

Práva a povinnosti členů

- dodržovat stanovy sdružení a jiné předpisy sdružením přijaté

- napomáhat svou činností k plnění cílů sdružení

- dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno sdružení

- platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí

- být informováni o činnosti sdružení, o hospodaření a o způsobu využití všech získaných prostředků

- podávat návrhy a podněty k činnosti sdružení

- volit členy výboru sdružení v souladu se stanovami

- být volen do funkcí v souladu se stanovami

- podílet se na rozhodování na členské schůzi.

Strana 3 z 5

Čl. 5 Orgány sdružení

Členská schůze

- členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení

- členskou schůzi svolává výbor sdružení prostřednictvím předsedy podle potřeby, nejméně však jednou ročně a to formou vyvěšené pozvánky na přístupném místě v budovách školky. Členská schůze musí být svolána se týdenním předstihem.

- výbor svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení, a to do dvou měsíců od doručení žádosti.

- právo účastnit se členské schůze mají všichni členové sdružení

- členská schůze má právo volit a odvolávat člený výboru sdružení

- členská schůze je usnášení schopná při jakémkoliv počtu přítomných členů

- členská schůze se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je třeba nadopoloviční většiny hlasů přítomných členů sdružení. V případě rovnosti hlasů není návrh přijat.

- členská schůze projednává a schvaluje:

a. návrhy změn platných stanov,

b. zprávu o činnosti sdružení za uplynulý rok

c. roční účetní uzávěrku

d. výroční zprávu sdružení

e. plán činností

f. rozpočet na následující rok

g. rozhoduje o zrušení sdružení

- každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné

- rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň 3/5 přítomných členů sdružení

- o členské schůzi pořizuje výbor sdružení zápis, který se uchovává v archivu sdružení po celou dobu jeho existence a každý člen sdružení je oprávněn na požádání do zápisu nahlížet.

Strana 4 z 5

Výbor

- výbor sdružení je statutárním orgánem sdružení, řídí jeho činnost a jedná jeho jménem.

- výbor sdružení má 3-5 členů starších 18let, kteří jsou voleni členskou schůzí. Funkční období výboru je 1 rok s možností opakovaného zvolení. Výbor volí na svém prvním zasedání po volbách ze svého středu předsedu sdružení, místopředsedu a pokladníka. Výbor svou funkci vykonává dobrovolně a bez nároku na odměnu.

- výbor zasedá dle potřeby, nejméně pětkrát ročně a radu svolává předseda.

- výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nejméně polovina jeho členů.

- výbor sdružení plní tyto úkoly:

a. zajišťuje hospodaření sdružení a stará se o získávání finančních prostředků

b. zabezpečuje rozvoj činnosti a realizaci programu sdružení

c. schvaluje vnitřní předpisy sdružení

d. výbor svolává členskou schůzi a řídí její jednání

Předseda

- předseda jedná jménem sdružení samostatně, je statutárním zástupcem sdružení.

Jedná s ředitelem/ředitelkou školky, případně zřizovatelem. Předsedu volí výbor sdružení.

- předseda svolává a řídí sdružení a přitom se řídí zákony České republiky, stanovami sdružení a rozhodnutími výboru a členské schůze. Je odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

Místopředseda

- zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, při zástupu má stejná práva a povinnosti jako předseda sdružení. Volí ho výbor sdružení

Pokladník

- vede evidenci peněžních a hmotných prostředků sdružení (příjmy a výdaje). Ke konci školního roku vyhotovuje účetní závěrku, která je předložena všem členům sdružení.

Má právo disponovat s účtem sdružení. Pokladníka volí výbor sdružení.

Strana 5 z 5

Čl. 6 Zásady hospodaření a členské příspěvky

Sdružení je neziskovou organizací. Hospodaří s movitým majetkem. Zdroji majetku jsou členské příspěvky, dary, výnosy z akcí a jmění sdružení.

Finanční prostředky jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc školce.

Členský příspěvek se platí pouze jednou ročně za každé dítě navštěvující MŠ.

Za hospodaření sdružení odpovídá výbor sdružení, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky a výroční zprávy. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. Jednotliví členové sdružení neodpovídají za závazky sdružení.

Čl. 7 Zánik sdružení

Sdružení zaniká z důvodů stanovených zákonem. Dále pak rozhodnutím Ministerstva Vnitra. Členská schůze rozhodne o dobrovolném rozpuštění za předpokladu, že byla rádně svolána s uvedením toho, že má být jednáno o návrhu na ukončení činnosti a pokud pro ukončení činnosti hlasuje nejméně 3/5 přítomných členů. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra. Změny a doplňky stanov provádí pouze členská schůze písemným zápisem. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na statní orgány s peticemi.

V.............................. dne...........................

Přípravný výbor

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Zápis

Sdružení rodičů a přátel při MŠ Dubeč, o. s. IČO 02197065

Strana 1 z 3

Zápis z ustavující schůze sdružení

Název subjektu Sdružení rodičů a přátel při MŠ Dubeč, o.s. Identifikační číslo 02197065

Datum konání 10. 10. 2013 Doba konání 16.00-16,40

Místo konání MŠ Dubeč Zapsal/a Pinkasová Klára

Přítomni Viz příloha č. 1

Ověřil/a Havlová Zdeňka

1. Program schůze

1.1. Představení zakládajících členů sdružení

1.2. Navržení zapisovatele a ověřovatele

1.3. Zpráva přípravného výboru o jeho dosavadní činnosti

1.4. Schválení stanov sdružení

1.5. Volba orgánu

1.6. Volná diskuze

2. Průběh jednání

2.1. Představení zakládajících členů sdružení

V úvodu 1. Ustavující schůze seznámila paní Jabůrková přítomné se zakládajícími členy, jež jsou Martina Jabůrková, Zdeňka Havlová a Klára Pinkasová

2.2. Navržení zapisovatele a ověřovatele

Paní Jabůrkovou byl navržen jako zapisovatelka Klára Pinkasová a jako ověřovatelka Zdeňka Havlová

Poměr hlasování byl následující:

Pro návrh [%] Proti návrhu [%] Zdrželo se [%]

100 0 0

2.3. Zpráva přípravného výboru o jeho dosavadní činnosti

Přítomní byli přípravným výborem seznámeni o jeho dosavadní činnosti, o důvodu vzniku a základními cíli činnosti sdružení.

2.4. Schválení stanov sdružení

Přítomní měli na schůzi možnost se blíže seznámit se stanovami sdružení a tak bylo přistoupeno k jejich schválení.

Poměr hlasování byl následující:

Pro návrh [%] Proti návrhu [%] Zdrželo se [%]

100 0 0

Sdružení rodičů a přátel při MŠ Dubeč, o. s. IČO 02197065

Strana 2 z 3

2.5. Volba orgánu

Paní Jabůrková navrhl do výboru jmenovat

- Zdeňku Havlovou

- Kláru Pinkasovou

- Martinu Jabůrkovou

Takto navržený výbor je v souladu se stanovami volen na dobu 1 roku a je oprávněn jednat za občanské sdružení

Poměr hlasování byl následující:

Pro návrh [%] Proti návrhu [%] Zdrželo se [%]

100 0 0

Zvolený výbor sdružení zvolil ze svého středu za:

předsedu - Martinu Jabůrkovou místopředsedu - Zdeňku Havlovou pokladníka- Kláru Pinkasovou

Poměr hlasování byl následující:

Pro návrh [%] Proti návrhu [%] Zdrželo se [%]

100 0 0

2.6. Volná diskuse

Byl vznesen dotaz ohledně možnosti placení příspěvku bankovním převodem.

- Platba bude možná po založení bankovního spojení. O této možnosti budou členové informování prostřednictvím vyvěšením informace v jednotlivých třídách a také zveřejněním na internetových stránkách MŠ Dubeč.

Dále byl vznesen dotaz na výši členského příspěvku.

- Výše příspěvku byla s ohledem na plánované aktivity pro letošní školní rok stanovena na částku 550 Kč za dítě navštěvující předškolní zařízení

Sdružení rodičů a přátel při MŠ Dubeč, o. s. IČO 02197065

Strana 3 z 3

3. Seznam příloh

# Název přílohy 1 Prezenční listina

Zapsal/a: V Praze, dne 10. 10. 2013 Pinkasová Klára ……………………………………

Ověřil/a : V Praze, dne 10. 10. 2013 Zdeňka Havlová ……………………………………...

Odsouhlasil (výbor sdružení)

…………………………………… …………………………………… ……………………………………

Martina Jabůrková Zdeňka Havlová Klára Pinkasová

Home Mateřská škola Dubeč

Created by © 2012/2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign