Login

Stanovy sdružení rodičů

Stanovy sdružení


Sdružení rodičů a přátel při MŠ Dubeč, o. s.

Stanovy

Úvodní ustanovení

Občanské sdružení rodičů a přátel školy při MŠ vzniká jako dobrovolná nezisková organizace.

Čl. 1 Název a sídlo sdružení

Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel při MŠ Dubeč, o. s. – dále jen sdružení

Sídlo sdružení: Starodubečská 506/48a, Praha 10 - Dubeč, 107 00

Čl. 2 Statut sdružení

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. 3 Poslání a činnost

Hlavním cílem sdružení rodičů a přátel při MŠ Dubeč je pomáhat a přispívat svou dobrovolnou činností i materiálními a finančními prostředky potřebám mateřské školky. Zlepšování školního prostředí v mateřské školce. Při těchto činnostech bude sdružení plně spolupracovat s vedením Mateřské školky Dubeč a jejím zřizovatelem.

Sdružení bude vedení mateřské školky seznamovat s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování.

Strana 2 z 5

Čl. 4 Členství a členové

Vznik členství - členem sdružení se stává každý z rodičů nebo zákonných zástupců dětí navštěvujících MŠ Dubeč, který souhlasí se stanovami a cíli sdružení a zaplatí členský příspěvek.

Zánik členství

- ukončením docházky dítěte do MŠ

- na základě písemného oznámení člena zvolenému výboru sdružení

- pokud rodič neprojeví zájem dále pokračovat ve spolupráci

- zánikem sdružení

Práva a povinnosti členů

- dodržovat stanovy sdružení a jiné předpisy sdružením přijaté

- napomáhat svou činností k plnění cílů sdružení

- dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno sdružení

- platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí

- být informováni o činnosti sdružení, o hospodaření a o způsobu využití všech získaných prostředků

- podávat návrhy a podněty k činnosti sdružení

- volit členy výboru sdružení v souladu se stanovami

- být volen do funkcí v souladu se stanovami

- podílet se na rozhodování na členské schůzi.

Strana 3 z 5

Čl. 5 Orgány sdružení

Členská schůze

- členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení

- členskou schůzi svolává výbor sdružení prostřednictvím předsedy podle potřeby, nejméně však jednou ročně a to formou vyvěšené pozvánky na přístupném místě v budovách školky. Členská schůze musí být svolána se týdenním předstihem.

- výbor svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení, a to do dvou měsíců od doručení žádosti.

- právo účastnit se členské schůze mají všichni členové sdružení

- členská schůze má právo volit a odvolávat člený výboru sdružení

- členská schůze je usnášení schopná při jakémkoliv počtu přítomných členů

- členská schůze se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je třeba nadopoloviční většiny hlasů přítomných členů sdružení. V případě rovnosti hlasů není návrh přijat.

- členská schůze projednává a schvaluje:

a. návrhy změn platných stanov,

b. zprávu o činnosti sdružení za uplynulý rok

c. roční účetní uzávěrku

d. výroční zprávu sdružení

e. plán činností

f. rozpočet na následující rok

g. rozhoduje o zrušení sdružení

- každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné

- rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň 3/5 přítomných členů sdružení

- o členské schůzi pořizuje výbor sdružení zápis, který se uchovává v archivu sdružení po celou dobu jeho existence a každý člen sdružení je oprávněn na požádání do zápisu nahlížet.

Strana 4 z 5

Výbor

- výbor sdružení je statutárním orgánem sdružení, řídí jeho činnost a jedná jeho jménem.

- výbor sdružení má 3-5 členů starších 18let, kteří jsou voleni členskou schůzí. Funkční období výboru je 1 rok s možností opakovaného zvolení. Výbor volí na svém prvním zasedání po volbách ze svého středu předsedu sdružení, místopředsedu a pokladníka. Výbor svou funkci vykonává dobrovolně a bez nároku na odměnu.

- výbor zasedá dle potřeby, nejméně pětkrát ročně a radu svolává předseda.

- výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nejméně polovina jeho členů.

- výbor sdružení plní tyto úkoly:

a. zajišťuje hospodaření sdružení a stará se o získávání finančních prostředků

b. zabezpečuje rozvoj činnosti a realizaci programu sdružení

c. schvaluje vnitřní předpisy sdružení

d. výbor svolává členskou schůzi a řídí její jednání

Předseda

- předseda jedná jménem sdružení samostatně, je statutárním zástupcem sdružení.

Jedná s ředitelem/ředitelkou školky, případně zřizovatelem. Předsedu volí výbor sdružení.

- předseda svolává a řídí sdružení a přitom se řídí zákony České republiky, stanovami sdružení a rozhodnutími výboru a členské schůze. Je odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

Místopředseda

- zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, při zástupu má stejná práva a povinnosti jako předseda sdružení. Volí ho výbor sdružení

Pokladník

- vede evidenci peněžních a hmotných prostředků sdružení (příjmy a výdaje). Ke konci školního roku vyhotovuje účetní závěrku, která je předložena všem členům sdružení.

Má právo disponovat s účtem sdružení. Pokladníka volí výbor sdružení.

Strana 5 z 5

Čl. 6 Zásady hospodaření a členské příspěvky

Sdružení je neziskovou organizací. Hospodaří s movitým majetkem. Zdroji majetku jsou členské příspěvky, dary, výnosy z akcí a jmění sdružení.

Finanční prostředky jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc školce.

Členský příspěvek se platí pouze jednou ročně za každé dítě navštěvující MŠ.

Za hospodaření sdružení odpovídá výbor sdružení, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky a výroční zprávy. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. Jednotliví členové sdružení neodpovídají za závazky sdružení.

Čl. 7 Zánik sdružení

Sdružení zaniká z důvodů stanovených zákonem. Dále pak rozhodnutím Ministerstva Vnitra. Členská schůze rozhodne o dobrovolném rozpuštění za předpokladu, že byla rádně svolána s uvedením toho, že má být jednáno o návrhu na ukončení činnosti a pokud pro ukončení činnosti hlasuje nejméně 3/5 přítomných členů. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra. Změny a doplňky stanov provádí pouze členská schůze písemným zápisem. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na statní orgány s peticemi.

V.............................. dne...........................

Přípravný výbor

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Zápis

Sdružení rodičů a přátel při MŠ Dubeč, o. s. IČO 02197065

Strana 1 z 3

Zápis z ustavující schůze sdružení

Název subjektu Sdružení rodičů a přátel při MŠ Dubeč, o.s. Identifikační číslo 02197065

Datum konání 10. 10. 2013 Doba konání 16.00-16,40

Místo konání MŠ Dubeč Zapsal/a Pinkasová Klára

Přítomni Viz příloha č. 1

Ověřil/a Havlová Zdeňka

1. Program schůze

1.1. Představení zakládajících členů sdružení

1.2. Navržení zapisovatele a ověřovatele

1.3. Zpráva přípravného výboru o jeho dosavadní činnosti

1.4. Schválení stanov sdružení

1.5. Volba orgánu

1.6. Volná diskuze

2. Průběh jednání

2.1. Představení zakládajících členů sdružení

V úvodu 1. Ustavující schůze seznámila paní Jabůrková přítomné se zakládajícími členy, jež jsou Martina Jabůrková, Zdeňka Havlová a Klára Pinkasová

2.2. Navržení zapisovatele a ověřovatele

Paní Jabůrkovou byl navržen jako zapisovatelka Klára Pinkasová a jako ověřovatelka Zdeňka Havlová

Poměr hlasování byl následující:

Pro návrh [%] Proti návrhu [%] Zdrželo se [%]

100 0 0

2.3. Zpráva přípravného výboru o jeho dosavadní činnosti

Přítomní byli přípravným výborem seznámeni o jeho dosavadní činnosti, o důvodu vzniku a základními cíli činnosti sdružení.

2.4. Schválení stanov sdružení

Přítomní měli na schůzi možnost se blíže seznámit se stanovami sdružení a tak bylo přistoupeno k jejich schválení.

Poměr hlasování byl následující:

Pro návrh [%] Proti návrhu [%] Zdrželo se [%]

100 0 0

Sdružení rodičů a přátel při MŠ Dubeč, o. s. IČO 02197065

Strana 2 z 3

2.5. Volba orgánu

Paní Jabůrková navrhl do výboru jmenovat

- Zdeňku Havlovou

- Kláru Pinkasovou

- Martinu Jabůrkovou

Takto navržený výbor je v souladu se stanovami volen na dobu 1 roku a je oprávněn jednat za občanské sdružení

Poměr hlasování byl následující:

Pro návrh [%] Proti návrhu [%] Zdrželo se [%]

100 0 0

Zvolený výbor sdružení zvolil ze svého středu za:

předsedu - Martinu Jabůrkovou místopředsedu - Zdeňku Havlovou pokladníka- Kláru Pinkasovou

Poměr hlasování byl následující:

Pro návrh [%] Proti návrhu [%] Zdrželo se [%]

100 0 0

2.6. Volná diskuse

Byl vznesen dotaz ohledně možnosti placení příspěvku bankovním převodem.

- Platba bude možná po založení bankovního spojení. O této možnosti budou členové informování prostřednictvím vyvěšením informace v jednotlivých třídách a také zveřejněním na internetových stránkách MŠ Dubeč.

Dále byl vznesen dotaz na výši členského příspěvku.

- Výše příspěvku byla s ohledem na plánované aktivity pro letošní školní rok stanovena na částku 550 Kč za dítě navštěvující předškolní zařízení

Sdružení rodičů a přátel při MŠ Dubeč, o. s. IČO 02197065

Strana 3 z 3

3. Seznam příloh

# Název přílohy 1 Prezenční listina

Zapsal/a: V Praze, dne 10. 10. 2013 Pinkasová Klára ……………………………………

Ověřil/a : V Praze, dne 10. 10. 2013 Zdeňka Havlová ……………………………………...

Odsouhlasil (výbor sdružení)

…………………………………… …………………………………… ……………………………………

Martina Jabůrková Zdeňka Havlová Klára Pinkasová

NOVINKY

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Zveme Vás na schůzku rodičů nově přijatých dětí,která se koná v úterý 19. června od 17 hodin v...

Sdělení rodičům dětí v předškolním věku s trvalým pobytem v MČ Praha-Dubeč

Na základě provedeného zápisu dětí do Mateřské školy, Starodube...

Spolupráce se Střední pedagogickou školou - Futurum

Po celý školní rok v jednotlívých třídách mateřské školy probíhají p...

Naše plány v letošním roce

V letošním roce máme mnoho ...

Provoz mateřské školy v měsících červenec a srpen ve školním roce 2017/2018

podle zákona č.561/2004Sb. a vyhlášky č.14/2005§3, ředitelka mateřské školy rozhod...
Home Mateřská škola Dubeč

Created by © 2012/2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign