logotyp

AKTUALITY ŠKOLKY

Seznam přijatých dětí do MŠ pro rok 2021/2022

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

Prodloužení termínu přihlašovaní do DS

Informace o dětské skupině pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

Prodloužili jsme možnost přihlášení dětí do DS do středy 26.5.2021. V případě nenaplnění kapacity DS nebudeme schopni financovat provozní náklady a DS nemůže být od září 2021 otevřena. Vedení MŠ a zřizovatel se snaží zajistit jiné finanční zdroje, případně transformaci DS na MŠ. O dalším průběhu budete informováni.

S pozdravem

Vedení MŠ a zřizovatel

Vážení rodiče,

chtěla bych se vyjádřit k článkům týkajícím se naší mateřské školy a případu chůvy potrestané za týrání dětí v dětské skupině. K tomuto případu skutečně došlo na přelomu let 2019 a 2020. Bezprostředně poté, co mi bylo oznámeno a doloženo nahrávkou, že tato chůva hrubě zachází se svěřenými dětmi, jsem sdělila této pracovnici, že dostává okamžitou výpověď a podala jsem na ni trestní oznámení na Policii ČR. O tomto zjištění a mém zákroku byl okamžitě informován pan místostarosta Tregner. Rodiče dětí v dětské skupině byli o této skutečnosti ihned e-mailem informováni. V minulém období probíhalo policejní vyšetřování a soudní řízení a během této doby byli vyslýcháni jako svědci pracovnice dětské skupiny a rodiče dětí. Včera dne 13. 5. 2021 byl vynesen pravomocný rozsudek nad dotyčnou chůvou a tento pro nás všechny velmi smutný případ byl tak uzavřen. Ráda bych zde ještě upřesnila, že k této události došlo v dětské skupině, která je detašovaným pracovištěm a součástí MŠ, ale nemá nic společného s provozem samotné MŠ a jejími učitelkami, na jejichž práci mohou nepřesné formulace v některých článcích vrhat nezaslouženě stín. Jsem přesvědčena, a z vyšetřování případu to také vyplynulo, že se jednalo o závažné pochybení jednotlivce a práce ostatních zaměstnanců MŠ byla a je stále vysoce profesionální. V současné době máme v dětské skupině spolehlivé chůvy s praxí a máme na jejich práci kladnou zpětnou vazbu od rodičů dětí v DS. Aby se v budoucnu žádný obdobný případ nemohl opakovat, žádám všechny rodiče dětí, aby byli pozorní a jakoukoli podezřelou skutečnost se nebáli neprodleně oznámit vedení MŠ.

Mgr. Lenka Šmerdová,

ředitelka MŠ


.

Informace o Dětské skupině pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,byla ukončena finanční dotace z Evropských fondů OPPR, a proto dochází k jinému financování dětské skupiny s finanční podporou Městské části Praha-Dubeč.Nové finanční podmínky pro umístění dětí do DS:Měsíční paušální poplatek 3000,- kč. Minimální plnění je 6 měsíců s povinností platit vždy, i když dítě skupinu nenavštěvuje.Hodinové školné: Za každou započatou odchozenou hodinu 40,- kčMěsíční stravné ve výši 760,- kč (podle skutečně odebrané stravy)Možnost sdíleného místa pro dvě děti (snížení paušálního poplatku, tj. 1500,- /1 dítě)Prosíme rodiče, kteří mají zájem o nástup do DS od září 2021 o vyplnění závazné přihlášky do 20.5.2021. Podepsané přihlášky zašlete emailem na msdubec.zastupce@centrum.cz nebo datovou schránkou: weukzqm nebo osobně předejte v kanceláři MŠ.S pozdravemVedení MŠ ...
Více informací

přihláška do DS

přihláška do DSpřihláška do DS

informace k provozu MŠ
Vážení rodiče,

naše mateřská škola otevře v pondělí 3. 5. 2021 pro všechny děti bez omezení docházky.

Dle nařízení MŠMT jsou mateřské školky otevřené v běžném provozu.

Informace k otevření MŠ

Vážení rodiče,

naše mateřská škola otevře v pondělí 12. 4. 2021

Dle nařízení MŠMT jsou mateřské školky otevřené jen pro
a) předškolní ročník – předškoláky a dále
b) pro rodiče dětí, kteří pracují v následujících oblastech (IZS):
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Rodiče dětí, kteří patří do oblasti IZS a jehož dítě není předškolák, musí doložit potvrzení o zaměstnání a předat první den nástupu do školky v testovací místnosti.

Ostatní děti bohužel do školky nemohou.

Provoz MŠ:

Provoz bude zajištěn v každé třídě od 6:45 do 17:00. Stravování je zajištěno standardně. Třídy se nebudou dělit ani spojovat, je zajištěna homogenita tříd.

 Prosíme, předškoláky omlouvejte z docházky, ostatní děti jsou automaticky z docházky omluvené (stravné a školné).

Opatření MŠMT:

 • Povinné antigenní neinvazivní testování 2x týdně v pondělí a čtvrtek
 • V šatně jen 1 rodič a 1 dítě
 • Povinná důsledná dezinfekce rukou při příchodu do MŠ
 • V celém areálu školky mají rodiče povinnost nosit respirátory FFP2
 • Děti, které jeví známky respiračního onemocnění, ale jsou to například alergie nebo chronické neinfekční, musí mít potvrzení od lékaře, že dítě je zdravé a má alergii

Informace k testování:

Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek ve třídě Lišek v čase 6:45 až 8:15, kde Vám vydá pověřený pracovník MŠ covid19-test, který s dítětem provedete, výsledek testu ukážete pracovníkovi pro kontrolu. Když je test negativní, pověřený pracovník Vám vydá potvrzení a může dítě navštěvovat do středy MŠ a následně přijdete na test opět ve čtvrtek. Když je test pozitivní neprodleně, prosím opusťte prostory MŠ, dítě nemůže navštěvovat školku. Potvrzení o negativním testu předáte paní učitelce. Bez potvrzení o negativním testu nechoďte, prosím, do tříd!

Prosíme rodiče, aby z organizačních důvodů dodržovali testovací dny pondělí a čtvrtek! Pokud dítě přijde například v úterý po pondělní absenci, testovací místnost nebude zajištěna a vše se bude muset řešit operativně.

Testovat se nemusí děti, které:

 • doloží, že prodělaly Covid-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • byly na testech ve zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin

Doufáme, že tato situace je jen přechodná a brzy přivítáme ve školce všechny děti.

 

Mgr. Lenka Šmerdová

ředitelka MŠ

.

Zápis do MŠ 2021/2022

Vážení rodiče,

místostarosta Vladislav Tregner s gescí pro vzdělávaní a školství přihlásil naší MŠ do pilotního projektu “ Digitalizace registrací dětí do škol“.
Ve spolupráci s paní ředitelkou Mgr. Šmerdovou jsme si jistí, že účast v tomto pilotním projektu bude přínosem pro přijímaní dětí do škol a zjednoduší práci rodičům dětí.
 
Hlavní cíle pilotního projektu:
. Usnadnění průběhu zápisu dětí do mateřské školy.
. Dosaženi maximální obsazenosti volných míst dětmi a eliminace duplicitních přijetí
. Tvorba jednotných šablon dokumentů pro všechny školská zařízení v MČ.
. Snížení administrativního zatížení ředitelů škol při rozhodování ve správním řízení.
. Poskytnuti informaci o umístění dětí v seznamech přijatých žádostí na jednotlivých školách.
. Získání statistických údajů pro školství, zřizovatele a další spolupracující instituce.
. Eliminace podezření z korupčního jednání v rámci přijímacího řízení.
 
Vladislav Tregner                                                             Mgr. Lenka Šmerdová
Místostarosta MČ Praha-Dubeč                                         ředitelka MŠ
 

Zápis do mateřské školy

letošní zápis bude probíhat přes systém Magistrátu hl.m. Prahy od 1.4.2021 na webových stránkách https://zapisdoms-praha.praha.eu/ , kde jsou veškteré informace o zápisu, včetně samotného zápisu. Příjem vyplněných žádostí (přijímací řízení ve školce) bude probíhat 4.5.2021 od 8:30 do 16:30 v kanceláři ředitelky MŠ, kde bude předána vyplněná a podepsaná přihláška.

S pozdravem

Mgr. Lenka Šmerdová
ředitelka MŠ.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY a DĚTSKÉ SKUPINY

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR jsme nuceni přerušit provoz naší mateřské školy od  1.3. 2021 přibližně na 3 týdny.

Sledujte naše internetové stránky, kde budou aktuální informace. Můžete také kontaktovat Vaše paní učitelky, které budou dětem posílat vzdělávací materiály.

Rodiče mohou žádat o ošetřovné stejným způsobem jako u dětí na základní škole. Mají nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření MŠ. Žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ
Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Rodičům stačí vyplnit jediný formulář. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář. Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na našem webu https://www.cssz.cz/.../zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi...Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači. Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží. Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).
.Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz

Na celé toto období bude strava všem automaticky odhlášena. 

Věřím, že se naše mateřská škola, v co nejkratší době znovu otevře.

 

S pozdravem

mgr. Lenka Šmerdová
.
Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci výskytu Covid19 v naší mateřské škole Vás chci informovat, že paní učitelky a provozní zaměstnanci jsou v karanténě a je tedy provoz značně omezen. Snažime se co nejdéle zachovat provoz mš i s tímto omezením. 

Prosíme, zvážte docházku Vašich dětí do mateřské školy. Jsme nuceni přistoupit ke slučování tříd v dopoledních i odpoledních hodinách.
Situaci sleduje Hygiena hl.m.Prahy a případě zhoršení situace může dojít i k úplnému uzavření mateřské školy.

mgr. Šmerdová Lenka

ředitelka
.

Vážení rodiče,

ve třídě Veverek byl diagnostikován další výskyt covid-19. Hygienická stanice hlavního města Prahy nařídila karanténu  do 1.3.2021.


S pozdravem

Mgr. Lenka Šmerdová
.

Informace Vážení rodiče, 

abychom mohli zajistit provoz školy, pokud možno bez dalšího uzavření z důvodu karantény, dále vzhledem k vládním opatřením a nárůstu počtu nakažených Covid 19, vás prosíme o důsledné dodržování níže uvedených hygienických a protiepidemiologických opatření při pohybu v prostorách mateřské školy. 

 • vstup do školy je zakázán všem, kteří vykazují známky virového onemocnění nebo kteří byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou nebo  jsou v karanténě 
 • vstup do školy je  povolen výhradně s rouškou nebo jiným zakrytím úst a nosu (dospělí)
 • platí povinnost dezinfekce rukou při vstupu do prostoru školy
 • vstup do školy je povolen pouze jedné doprovázející osobě
 • setrvání v prostoru školy je možné pouze po nezbytně nutnou dobu, děti předejte učitelkám v co nejkratší době od příchodu do školy (platí i při vyzvedání dětí ze školy - školu opusťte co nejrychleji)
 • dodržujte rozestupy 
 • při zaplnění šatny vyčkejte před budovou  na uvolnění prostoru nebo předejte dítě učitelce, která dohlédne na převlečení dítěte a jeho bezpečný odchod do třídy
 • do školy budou přijaty pouze děti, které nevykazují známky virového onemocnění (rýma, kašel, teplota) nebo jiného onemocnění
 • prosíme o informaci o nařízené karanténě nebo infekčním onemocněním Covid 19 u dětí

Buďme, prosím, vzájemně ohleduplní. 

Děkuji za spolupráci a pochopení.  

Mgr. Śmerdová Lenka
ředitelka školy  

 Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálnímu vývoji kolem Covid-19 jsme nuceni přijmout nové vnitřní hygienické opatření. Osoby, které nejsou zaměstnanci školy, mají přístup do mš pouze se zakrytým nosem a ústy (rouškou) a jsou povinny si po příchodu desinfikovat ruce. 

Mgr.Lenka Šmerdová
ředitelka MŠ


.......................................................................................................

Začátek školního roku v mateřské škole 2020/2021 - informace

Školní rok 2020/ 2021 začíná v úterý 1.9.2020

 

Mateřská škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy

Děti ani rodiče nemusí mít roušky, není potřeba Čestné prohlášení. 

Před vstupem do budovy žádáme rodiče, aby si vydezinfikovali ruce přiloženou dezinfekcí. 

Po převlečení dítěte v šatně a před vstupem do třídy si dítě musí pečlivě umýt ruce v umývárně a utřít do ručníku.

Do školy nebude vpuštěn dospělý ani dítě s příznaky infektu horních cest dýchacích.

V případě, že se u dítěte projeví tyto příznaky během dne v MŠ, bude umístěno do izolace s přítomností dospělého a zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě neprodleně vyzvedl z MŠ. Poté je rodič povinen navštívit dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že lékař dítěti dovolí návrat do MŠ, bude škola vyžadovat písemné potvrzení.

Prosíme rodiče, aby se v MŠ zdržovali co nejkratší dobu, nevstupovali zbytečně do třídy a v šatnách dodržovali rozestupy.

Rodiče nových dětí, po dohodě s učitelkou, přizpůsobí délku svého pobytu konkrétní situaci dítěte.  

Žádáme rodiče, aby respektovali pokyny paní učitelek.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách.

Provoz školy bude probíhat již v běžném režimu od 6.45– 17.15h.

Jmenné seznamy dětí budou k nahlédnutí na nezbytně nutnou dobu 1. 9. 2020 na vchodových dveří jednotlivých tříd .

V denním programu bude v co největší míře (v závislosti na počasí), především pobyt venku na školní zahradě i mimo areál školy. Děti si nebudou ve škole po obědě čistit zuby. Bude zvýšen dohled na osobní hygienu a mytí rukou.

Žádáme Vás o to, aby si děti do mateřské školy nenosily žádné hračky.

Dítě by s sebou do mateřské školy mělo mít:

 • pohodlné oblečení na převlečení do třídy – vše podepsané

 • náhradní spodní prádlo

 • v sáčku čistou roušku

 • děti, které odpočívají – pyžamo (mimo předškoláků)

Všechny konkrétní informace v jednotlivých třídách budou rozesílat paní učitelky rodičům emailem.

Prosím rodiče, aby pečlivě monitorovali nachlazení svých dětí, děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.[1] (dle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19)

Všichni si přejeme, aby tento školní rok probíhal ve větším klidu a pohodě než ten loňský.Těšíme se na Vás a Vaše děti!

 INFORMACE o provozu MŠ od 25. 5. 2020


Provoz mateřské školy

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020

1.      Provoz mateřské školy

 • Mateřská škola bude znovu otevřena od pondělí 25. května 2020.
 • Všechny třídy budou v běžném provozu.
 • Po otevření MŠ informace o pokračování OČR na stránkách ČSSZ

 2.      Epidemiologická opatření

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné
 • příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.
 • Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení – toto prohlášení je v příloze e-mailu, může si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit. V případě potřeby bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole. Blíže o čestném prohlášení – viz dál v textu v části 6 a 7.
 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ – doporučujeme rodičům, kteří jsou doma, aby vyzvedávali děti po obědě.

 3.      Příchod do mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry.
 • Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned opustí.
 • Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.
 • Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po dvou dětech (rodinách), ostatní počkají buď venku, nebo v prostorách chodby s odstupy nejméně 2 metry.
 • K největšímu nashromáždění lidí docházelo v prostorách šaten vždy krátce před 8.hodinou ranní. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak, abychom společně takovému shromažďování předcházeli.
 • Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě i doprovázející osoba vydesinfikují ruce. Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem doprovázející osoby či přítomné pracovnice školy důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem, v první třídě to učiní okamžitě po příchodu do třídy pod dohledem učitelky.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.

 4.      Hygienická opatření

 • Velkou část dne budou děti trávit venku v areálu školy.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.
 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, videozvonky).
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

 5.      Stravování

 • Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.
 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, které budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.

 6.      Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 7.      Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Tyto pravidla se v průběhu provozu mohou upravovat v závislosti na vyhlášení epidemiologů a doporučení MŠMT a MZ.
.

 

Informace k otevření mateřské školy

 


Vážení rodiče, věřím, že jste vánoční svátky strávili v pohodě, klidu a ve zdraví, v rodinném kruhu a úspěšně jste vykročili do nového roku, který snad bude lepší než ten minulý.

Mateřskou školu otevřeme opět v pondělí 4.1.2021 v běžném režimu. Abychom mohli zajistit provoz škol,y pokud možno bez dalšího uzavření z důvodu karantény, dále vzhledem k vládním opatřením a nárůstu počtu nakažených Covid 19, vás prosíme o důsledné dodržování níže uvedených hygienických a protiepidemiologických opatření při pohybu v prostorách mateřské školy. 

 • vstup do školy je zakázán všem, kteří vykazují známky virového onemocnění nebo kteří byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou nebo  jsou v karanténě 
 • vstup do školy je  povolen výhradně s rouškou nebo jiným zakrytím úst a nosu (dospělí)
 • platí povinnost dezinfekce rukou při vstupu do prostoru školy
 • vstup do školy je povolen pouze jedné doprovázející osobě
 • setrvání v prostoru školy je možné pouze po nezbytně nutnou dobu, děti předejte učitelkám v co nejkratší době od příchodu do školy (platí i při vyzvedání dětí ze školy - školu opusťte co nejrychleji)
 • dodržujte rozestupy 
 • při zaplnění šatny vyčkejte na chodbě nebo před domem  na uvolnění prostoru nebo předejte dítě učitelce, která dohlédne na převlečení dítěte a jeho bezpečný odchod do třídy
 • do školy budou přijaty pouze děti, které nevykazují známky virového onemocnění (rýma, kašel, teplota) nebo jiného onemocnění
 • prosíme o informaci o nařízené karanténě nebo infekčním onemocněním Covid 19 u dětí

Buďme, prosím, vzájemně ohleduplní. Pro spokojený, klidný a bezpečný pobyt vašich dětí v naší mateřské škole, uděláme maximum. Věříme, že se vše brzy vrátí k normálu. Děkuji za spolupráci a pochopení.  Přeji všem úspěšný nový rok 2021! 
mgr.Śmerdová Lenka, ředitelka školy  

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY a DĚTSKÉ SKUPINY

Vážení rodiče,

bohužel jsme nuceni, vzhledem ke koronavirové situaci, kdy nám chybí pedagogický i nepedagogický personál (pozitivní na covid19, nařízená karanténa - chybí kuchařky, uklízečky a učitelky), po dohodě se zřizovatelem 

uzavřít mateřskou školu a dětskou skupinu od čtvrtka 25. 2. do pondělí 1. 3. 2021 včetně

Vzhledem k probíhajícím testům na Covid – 19 v některých třídách u dospělých i dětí, je možné, že budou muset další kolektivy z MŠ do karantény. Zatím čekáme na výsledky testů a další pokyny Hygieny hl.m Prahy. Pro další informace sledujte  naše stránky. V případě další karantény Vás budou informovat učitelky tříd, kterých by se toto týkalo.

Rodiče mohou žádat o ošetřovné stejným způsobem jako u dětí na základní škole. Mají nárok na ošetřovné po celou dobu uravření MŠ.
INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OČR z důvodu uzavření naší mateřské školy:
Dětem, které mají nařízené karanténní opatření vystavuje OČR ošetřující lékař.
Pro děti, které nemají nařízené karanténní opatření a nemohou z důvodu přerušení provozu navštěvovat předškolní zařízení vydala ČSSZ tuto metodiku a nový formulář.
Po vyplnění a vytištění formuláře předáváte svému zaměstnavateli. Nezapomeňte si zaznamenat vygenerované číslo žádosti.

žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ
Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Rodičům stačí vyplnit jediný formulář. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.
.Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na našem webu 
https://www.cssz.cz/.../zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi...
. Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.
. Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.
. Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.
. Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).
.Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část 
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
. Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení 
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz

Na celé toto období bude strava všem automaticky odhlášena. 

Mrzí nás to, ale situace je kritická.

mgr Šmerdová Lenka, řediteka MŠ                        Vladislav Tregner, místostarosta MČ Praha Dubeč

Vážení rodiče,

Místostarosta Vladislav Tregner s gescí pro vzdělávaní a školství přihlásil naší MŠ do pilotního projektu “ Digitalizace registrací dětí do škol“.

Ve spolupráci s paní ředitelkou Mgr. Šmerdovou jsme si jistí, že účast v tomto pilotním projektu bude přínosem pro přijímaní dětí do škol a zjednoduší práci rodičům dětí.

Hlavní cíle pilotního projektu:

. Usnadnění průběhu zápisu dětí do mateřské školy.

. Dosaženi maximální obsazenosti volných míst dětmi a eliminace duplicitních přijetí

. Tvorba jednotných šablon dokumentů pro všechny školská zařízení v MČ.

. Snížení administrativního zatížení ředitelů škol při rozhodování ve správním řízení.

. Poskytnuti informaci o umístění dětí v seznamech přijatých žádostí na jednotlivých školách.

. Získání statistických údajů pro školství, zřizovatele a další spolupracující instituce.

. Eliminace podezření z korupčního jednání v rámci přijímacího řízení.

 

Vladislav Tregner                                                             Mgr. Lenka Šmerdová

Místostarosta MČ Praha-Dubeč                                          ředitelka MŠ

Prodloužení termínu přihlašovaní do DS

Informace o dětské skupině pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

Prodloužili jsme možnost přihlášení dětí do DS do středy 26.5.2021. V případě nenaplnění kapacity DS nebudeme schopni financovat provozní náklady a DS nemůže být od září 2021 otevřena. Vedení MŠ a zřizovatel se snaží zajistit jiné finanční zdroje, případně transformaci DS na MŠ. O dalším průběhu budete informováni.

S pozdravem

Vedení MŠ a zřizovatel

Prodloužení termínu přihlašovaní do DS

Informace o dětské skupině pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

Prodloužili jsme možnost přihlášení dětí do DS do středy 26.5.2021. V případě nenaplnění kapacity DS nebudeme schopni financovat provozní náklady a DS nemůže být od září 2021 otevřena. Vedení MŠ a zřizovatel se snaží zajistit jiné finanční zdroje, případně transformaci DS na MŠ. O dalším průběhu budete informováni.

S pozdravem

Vedení MŠ a zřizovatel


.

Odborná beseda

Beseda s pedagogem ze Základní školy Dubeč na téma

Jak úspěšně zvládnout vstup do první třídy

která se koná 8.6.2021 od 16 hodin v Mateřské škole Dubeč ve třídě Lišky

Srdečně Vás zveme

 

Upozorňujeme na dodržování hygienických opatření.

NOVINKY

Odborná beseda

Beseda s pedagogem ze Základní školy Dubeč na téma

Prodloužení termínu přihlašovaní do DS

Informace o dětské skupině pro školní rok 2021/2022Vážení ...

Prodloužení termínu přihlašovaní do DS

Informace o dětské skupině pro školní rok 2021/2022Vážení ...

Prodloužení termínu přihlašovaní do DS

Informace o dětské skupině pro školní rok 2021/2022Vážení ...
Home Mateřská škola Dubeč

Created by © 2012 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign