logotyp

DĚTSKÁ SKUPINA

Ukončení provozu dětské skupiny

Dětská skupina při MŠ v Dubči 

V září 2018 byla zřízena v rámci Mateřské školy Dubeč dětská skupina pro děti od 2 let věku. Zřizovateli MŠ – městské části Dubeč – se podařilo zajistit financování této skupiny formou dotace z Evropských fondů, takže finanční zátěž pro rodiče dětí byla minimální. Zájem o provoz dětské skupiny byl opravdu veliký a po celé 2 roky byla její kapacita naplněna. Bohužel v roce 2021 tato forma financování z dotace končí a státu se dosud nepodařilo zajistit náhradní financování dětských skupin ze státního rozpočtu tak, aby mohly plynule pokračovat dále. Z tohoto důvodu jsme jako vedení MŠ spolu s městskou částí učinili pokus zajistit další financování skupiny z peněz rodičů a za finančního přispění zřizovatele. S tímto řešením jsme seznámili rodiče dětí, kteří měli zájem umístit děti do dětské skupiny, ale bohužel se ukázalo, že vyšší cena je pro mnohé rodiny nepřijatelná a za těchto nových podmínek nebyl o provoz dětské skupiny dostatečný zájem. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto k lítosti všech zúčastněných ke dni 31. 8. 2021 ukončit provoz.

            Po tomto rozhodnutí jsme jednali dále se zřizovatelem o dalším využití již zařízeného prostoru a v souvislosti s vysokým zájmem o místa v MŠ jsme se společně rozhodli pokusit se rozšířit provoz MŠ v Dubči o osmou třídu a navýšit tak počet dětí přijatých do MŠ v tomto roce. Toto rozšíření MŠ nebylo však administrativně jednoduché, pro provoz mateřské školy existují velmi přísné hygienické předpisy, které bylo potřeba splnit a to ve značné časové tísni. Tohoto úkolu se ujal místostarosta pan Vladislav Tregner. Po vynaložení velkého úsilí z jeho strany se to v rekordním čase opravdu podařilo a osmá třída MŠ byla schválena.

 

 

 

ředitelka MŠ Dubeč Lenka Šmerdová

Prodloužení termínu přihlašovaní do DS

Informace o dětské skupině pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

Prodloužili jsme možnost přihlášení dětí do DS do středy 26.5.2021. V případě nenaplnění kapacity DS nebudeme schopni financovat provozní náklady a DS nemůže být od září 2021 otevřena. Vedení MŠ a zřizovatel se snaží zajistit jiné finanční zdroje, případně transformaci DS na MŠ. O dalším průběhu budete informováni.

S pozdravem

Vedení MŠ a zřizovatel

Informace o dětské skupině pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

byla ukončena finanční dotace z Evropských fondů OPPR, a proto dochází k jinému financování dětské skupiny s finanční podporou Městské části Praha-Dubeč.

Nové finanční podmínky pro umístění dětí do DS:

  • Měsíční paušální poplatek 3000,- kč. Minimální plnění je 6 měsíců s povinností platit vždy, i když dítě skupinu nenavštěvuje.
  • Hodinové školné: Za každou započatou odchozenou hodinu 40,- kč
  • Měsíční stravné ve výši 760,- kč (podle skutečně odebrané stravy)

Možnost sdíleného místa pro dvě děti (snížení paušálního poplatku, tj. 1500,- /1 dítě)

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o nástup do DS od září 2021 o vyplnění závazné přihlášky do 20.5.2021. Podepsané přihlášky zašlete emailem na msdubec.zastupce@centrum.cz nebo datovou schránkou: weukzqm nebo osobně předejte v kanceláři MŠ.

S pozdravem

Vedení MŠ

Přihláška do DS

Přihláška do DSPřihláška do DS.
informace o provozu DS


Vážení rodiče,

naše Dětská skupina otevře v pondělí 3. 5. 2021 pro všechny děti bez omezení docházky.

provoz DS od 21. dubna 2021

Vážení rodiče,

od 21.dubna 2021 je nové opatření k provozu Dětské skupiny:

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření odkaz: Zmenamimoradneho-opatreni-ze-dne-10-4-2021-k-omezeni-obchodu-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-21-4-2021.pdf (mzcr.cz).

S účinností ode dne 21. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 10. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021- 2/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021 č.j. MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN, a to tak: že, omezuje:

A) v čl. I bodu 5 písmeno i) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve všech krajích s výjimkou Královéhradeckého kraje a Karlovarského kraje tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti včetně dětí, jejichž rodičům je tato služba poskytována, s výjimkou:
1/ dětí, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku, nebo
2/poskytování služby péče o dítě rodičům, kteří jsou:
- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu,
  v  oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
- zaměstnanci bezpečnostních sborů, - příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další
  zaměstnanci v sociálních službách,
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
  službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí,
  ve znění pozdějších předpisů, - zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, nebo
- zaměstnanci Finanční správy České republiky. že, omezuje:

B) v čl. I bodu 5 písmeno g) zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti; toto neplatí, jedná-li se o poskytování služby v domácnosti uživatele služby.

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálnímu vývoji kolem Covid-19 jsme nuceni přijmout nové vnitřní hygienické opatření. Osoby, které nejsou zaměstnanci školy, mají přístup do mš pouze se zakrytým nosem a ústy (rouškou) a jsou povinny si po příchodu desinfikovat ruce. 

Mgr.Lenka Šmerdová
ředitelka MŠ


Mateřská škola Dubeč realizuje projekt se specifickým cílem zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti, na které je poskytována finanční podpora od Evropské Unie. Cílem projektu je  nabídnout rodičům, obyvatelům Městské části Praha - Dubeč, kvalitní péči o jejich děti a tím jim usnadnit návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a současně  podpořit slaďování rodinného a pracovního života. Cílem projekt je podpora nejméně 12 rodičů, pro které vznikne zařízení poskytující péči o děti od 2 let do věku zahájení povinné školní docházky s kapacitou 12 míst.
 

  

Název projektu:
Dětská skupina při Mateřské škole, Starodubečská 509, Praha 10 - Dubeč
 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001313  

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018 

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021 

Dětská skupina se nachází na adrese Starodubečská 99/6, Praha 10 –Dubeč. 

Kapacita 12 dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 
.

NOVINKY

volné místo v MŠ

Vážení rodiče,v mateřské škole se uvolnilo místo pro jedno dítě. V případě Vašeho zájmu volejt...

Informace k začátku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,Pár informací pro začátek školního roku.Třída Koťat se nachází v deta...

ADAPTAČNÍ PROGRAM

Vážení rodiče,

chtěla bych se vyjádřit k článkům týkajícím se naší mateřské školy a případu chůvy potrestané za ...

Informace o Dětské skupině pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,byla ukončena finanční dotace z Evropských fondů OPPR, a proto dochází k jin...
Home Mateřská škola Dubeč

Created by © 2012 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign